Prohlášení o zpracování osobních údajů

Prohlášení o zpracování osobních údajů dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a poučení subjektů údajů (dále jen „GDPR“).

1. Správce osobních údajů

Společnost OMB composites EU a.s., Ke Kukaláku 60, 252 44 Psáry - Dolní Jirčany, IČ: 28166787, zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 12420, (dále jen „správce“) Vás tímto v souladu s čl. 12 GDPR informuje o zpracování Vašich osobních údajů a o Vašich právech.

Při zpracování osobních údajů vycházíme ze standardů ochrany osobních údajů a osobní údaje zpracováváme vždy pro jasně a srozumitelně stanovený účel, pouze pro dobu, která je nezbytně nutná.
Osobní data našich klientů a zaměstnanců sbíráme pouze v nutném rozsahu a nepředáváme je třetím osobám, s výjimkou těch, které se přímo podílí na procesech uvnitř společnosti za účelem jejich nutného zpracování.

Společnost nemá vytvořenu funkci Pověřence pro ochranu osobních dat (DPO).

2. Zdroje osobních údajů

 • samotné subjekty údajů (prostřednictvím webového kontaktního formuláře, e-mailová komunikace, telefon, webové stránky, vizitky atd.);
 • veřejně přístupné rejstříky, seznamy a evidence (např. rejstříky živnostenské a obchodní, katastr nemovitostí apod.);
 • kamerový systém.

3. Rozsah zpracování osobních údajů

Osobní údaje jsou zpracovány v rozsahu, v jakém byly daným subjektem údajů poskytnuty v souvislosti s uzavřením smluvního či jiného právního vztahu se správcem a tedy z důvodu oprávněného zájmu, nebo které správce shromáždil jinak a zpracovává je v souladu s platnými právními předpisy či k plnění zákonných povinností správce.

4. Rozdělení zpracovávaných osobních údajů

 • adresní a identifikační údaje, které slouží k identifikaci subjektu údajů (např. jméno, příjmení, titul, příp. rodné číslo, datum narození, adresa trvalého pobytu, IČ, DIČ);
 • kontaktní údaje subjektu údajů (např. kontaktní adresa, číslo telefonu, číslo faxu, e-mailová adresa a jiné obdobné informace);
 • popisné údaje (např. bankovní spojení);
 • jiné údaje potřebné pro plnění smlouvy;
 • údaje poskytnuté nad rámec příslušných zákonů zpracovávané v rámci uděleného souhlasu subjektu údajů (např. za účelem zpracování personálních, výběrových řízení).

5. Kategorie subjektů osobních údajů

 • zákazník správce;
 • zaměstnanec správce;
 • dopravce;
 • smluvní dodavatelé;
 • jiná osoba vázaná smluvním vztahem vůči správci;
 • návštěvník a jiné osoby pohybující se v areálu správce, v rámci monitoringu areálu.

6.  Příjemci osobních údajů

 • státní správa v případech zákonné povinnosti stanovené příslušnými právními předpisy;
 • finanční ústavy;
 • zaměstnanci správce.

7. Účel zpracování osobních údajů

 • plnění zákonných povinností ze strany správce;
 • jednání o smluvním vztahu;
 • plnění smlouvy;
 • ochrana práv správce, příjemce nebo jiných dotčených osob (např. vymáhání pohledávek správce);
 • archivnictví vedené na základě zákona;
 • výběrová řízení na volná pracovní místa;
 • případně pro účely dané souhlasem subjektu údajů.

8. Rozsah zpracování osobních údajů

Zpracování osobních údajů provádí správce ve svých provozovnách nebo sídle jednotlivými pověřenými zaměstnanci správce, příp. zpracovatelem. Osobní údaje mohou být spravovány také jiným správcem, se statusem společného správce.

Ke zpracování dochází prostřednictvím výpočetní techniky, manuálním způsobem u osobních údajů v listinné podobě za dodržení všech bezpečnostních zásad pro správu a zpracování osobních údajů. Za tímto účelem přijal správce technickoorganizační opatření k zajištění ochrany osobních údajů, zejména opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů. Veškeré subjekty, kterým mohou být osobní údaje zpřístupněny, respektují právo subjektů údajů na ochranu soukromí a jsou povinny postupovat dle platných právních předpisů týkajících se ochrany osobních údajů.

9. Uchování osobních údajů

Osobní údaje jsou uchovávány po dobu nezbytně nutnou k zajištění práv a povinností plynoucích z příslušných smluv či z příslušných právních předpisů.

10. Poučení

Osobní údaje jsou zpracovávány na základě zákonem stanovených případů, kdy není vyžadován souhlas subjektů údajů.
Dle čl. 6 odst. 1 GDPR je správce oprávněn bez souhlasu subjektů údajů zpracovávat následující:

 • zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje;
 • zpracování je nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo jiné fyzické osoby;
 • zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy se subjektem údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů;
 • zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce či třetí strany, kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva a svobody subjektu údajů vyžadující ochranu osobních údajů.

11. Práva subjektů osobních údajů

Dle jednotlivých článků směrnice GDPR má subjekt údajů zejména:

 • právo na přístup ke svým zpracovávaným osobním údajům (čl. 15 GDRP);
 • právo opravu svých osobních údajů (čl. 16 GDPR) a s tím spojené právo na omezení zpracování (čl. 18 GDPR);
 • právo na výmaz osobních údajů (čl. 17 GDPR);
 • právo na přenositelnost údajů (čl. 20 GDPR);

 

V Králíkách dne 25. 5. 2018