Společnost OMB composites EU a.s. je významnou českou společností se stále se rozvíjejícím výrobním programem v oblasti kompozitních výrobků, zejména pro výrobu autobusů, trolejbusů, tramvají, nákladních automobilů, ale v neposlední řadě i pro karavany a malou stavební techniku.
Dobré jméno organizace je podloženo cílevědomou prací na budování organizace, založené na poctivém a seriozním jednání se zákazníky.
Systémy managementu kvality ISO 9001:20015 a ISO 14001:2015, ČD V6/2 a dále ČSN EN 15085-2:2008 tvoří integrovaný systém řízení organizace. Vedení organizace se zavazuje neustále zlepšovat efektivnosti integrovaného systému řízení, především prostřednictvím stanovených cílů, cílových hodnot, programů a kontrolních mechanizmů.

Oblast řízení kvality:

 • plnění požadavků a přání našich zákazníků je základním cílem organizace; spokojenost zákazníka je vždy na prvním místě
 • služby a práce zákazníkům jsou poskytovány v nejvyšší kvalitě; zákazníci se setkávají s všestrannou ochotou a pomocí pracovníků organizace
 • základními pravidly vystupování pracovníků organizace je pozitivní přístup, slušné chování a vystupování i mimo pracoviště, vysoká profesionalita a odborná úroveň, spolehlivost a serióznost - společnost vypracovala Kodex chování společnosti OMB composites EU a.s. a dále Protikorupční politiku naší společnosti. 
 • své konání směřujeme k posílení tradice a dobrého jména organizace spolu s maximální snahou rozšiřovat kvalitu i kvantitu nabízených služeb, zajistit tím dlouhodobou perspektivu organizace a z toho plynoucí jistoty našich zákazníků
 • organizace vytváří příznivé pracovní podmínky pro své pracovníky; pracovníci si vzájemně pomáhají a posilují tím týmový způsob plnění svěřených úkolů; zaměstnání v organizaci je pro pracovníky prestižní záležitostí
 • společnost se zavazuje zajistit kontrolu a hodnocení všech nakupovaných externích procesů, které mají vliv na kvalitu výsledného produktu

Oblast systému environmentálního managementu:

 • Organizace se zavazuje neustále plánovitě zlepšovat svůj environmentální profil při zachování a rozvíjení svých podnikatelských aktivit.
 • Udržení podmínek zdravého prostředí zavazuje organizaci k plnění všech relevantních právních požadavků a jiných požadavků, kterým organizace podléhá, a které se vztahují k jejím environmentálním aspektům.
 • Organizace předchází vzniku příčin možného poškození životního prostředí a postupně se snaží orientovat na dodavatele, kteří principy EMS do své činnosti zavádějí, nebo již mají systém zaveden a kteří mají vyřešen proces recyklace nebo likvidace odpadů.
 • Organizace otevřeně a vstřícně komunikuje s veřejností a zainteresovaným stranám poskytuje pravdivé informace o dopadech své činnosti na životní prostředí.
 • Nástroji k neustálému zlepšování efektivnosti systému environmentálního managementu je především identifikace, přezkoumání a vyhodnocení závažnosti všech environmentálních aspektů, stanovení cílů, cílových hodnot a programů EMS a definovaný systém kontrolních mechanizmů.